Powerpoint Boy

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ powerpointboy.com

  • คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)
  • ผู้ติดตาม 2 คน
  • ผู้เรียน 8 คน
  • คอร์สทั้งหมด 2 คอร์ส

ปัจจุบัน

  • รับออกแบบ Presentation มามากกว่า 5 ปี
  • วิทยาบรรยายให้ความรู้การใช้งาน PowerPoint ให้กับองค์กรชั้นนำและสถาบันการศึกษามากมาย 

ประสบการณ์

  • ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ powerpointboy.com
  • ผู้ก่อตั้ง Youtube Channel Powerpoint Boy ตั้งแต่ปี 2016 มีผู้ติดตามมากกว่า 27,000 คน และมีวิดีโอสอนมากกว่า 226 รายการ

คอร์สทั้งหมด

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill