UPSKILL UX

UPSKILL UX สถาบันพัฒนาทักษะด้าน User Experience (UX) และ User Interface (UI) ชั้นนำของประเทศไทย

  • คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)
  • ผู้ติดตาม 0 คน
  • ผู้เรียน 4 คน
  • คอร์สทั้งหมด 1 คอร์ส

ปัจจุบัน


UPSKILL UX สถาบันพัฒนาทักษะด้าน User Experience (UX) และ User Interface (UI) ชั้นนำของประเทศไทย

เพราะเราเชื่อว่า User Experience สามารถเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้นได้ เราจึงพัฒนา หลักสูตรเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ User Experience (UX)  และ User Interface (UI)  ได้ดียิ่งขึ้น โดยถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน UX และ UI ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ ในรูปแบบของคอร์สเรียนออนไลน์ (Online Course), เวิร์คชอป (Workshop Course), และหลักสูตรอบรมแบบเข้มข้น (Bootcamp Course) เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา, บุคคลที่สนใจด้าน UX/UI, คนที่ต้องการย้ายสาย/เปลี่ยนสายงานเป็น UX หรือ UI Designer, บุคลากรในสายงานไอที-เทคโนโลยี, และธุรกิจ SME/Start-up ให้สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์กับการทำงาน ประกอบอาชีพ และพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนได้  

อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับ UX และ UI ที่มีทั้งบทความ (UX/UI Article), พอดแคสต์ (Podcast) และรายการไลฟ์สตรีม (Push Your Skill Up & UX FREEVER) เพื่อทำให้ความรู้ User Experience (UX) และ User Interface (UI) กลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสินค้า (Product), บริการ (Service) และธุรกิจ (Business) ให้ดียิ่งขึ้น

" เพราะเราเชื่อว่า User Experience สามารถเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้นได้ " 


ประสบการณ์

  • เปิดสอนในหลักสูตรการออกแบบ User Experience (UX), User Interface (UI), และ User Research
  • มีประสบการณ์การเรียนการสอนในรูปแบบของ Visual Online และ Offline
  • มีประสบการณ์สอนผู้เรียนมากกว่า 100 ท่าน (ทั้งนักศึกษา, บุคคลที่สนใจด้าน UX/UI, คนที่ต้องการย้ายสาย/เปลี่ยนสายงานเป็น UX หรือ UI Designer, บุคลากรในสายงานไอที-เทคโนโลยี, และธุรกิจ SME/Start-up )
  • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายของมหาวิทยาลัย, หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน
  • เป็นแหล่งรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับ UX และ UI ที่มีทั้งบทความ (UX/UI Article), พอดแคสต์ (Podcast) และรายการไลฟ์สตรีม (Push Your Skill Up & UX FREEVER)

คอร์สทั้งหมด

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill