Sudathip Prachayasakul

วิทยากรที่มากประสบการณ์การทำงานสายงานตรวจสอบบัญชี

 • คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)
 • ผู้ติดตาม 1 คน
 • ผู้เรียน 3 คน
 • คอร์สทั้งหมด 2 คอร์ส

ปัจจุบัน

สุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล (อ.แนน)  

ปัจจุบันอาจารย์แนน เป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วน (Audit Partner) บริษัท เอสพีออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้งจำกัด ประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชีและงานบัญชีมากว่า 14 ปี ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งบริษัทข้ามชาติ 

Education

 • ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

Qualification

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
 • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาชิก IFRS Foundation
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Director & Audit Partner of SP Auditing & Consulting Co., Ltd.
 • ประสบการณ์ 5 ปี ตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส กับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) Big 4 audit firm
 • ประสบการณ์ 2 ปี ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน กับ ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
 • ประสบการณ์ 2 ปี ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี กับบริษัทต่างชาติ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน
 • วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องบัญชีและสอบบัญชี ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ

ประสบการณ์

 

 •  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Director & Audit Partner of SP Auditing & Consulting Co., Ltd.
 • ประสบการณ์ 5 ปี ตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส กับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) Big 4 audit firm
 • ประสบการณ์ 2 ปี ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน กับ ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
 • ประสบการณ์ 2 ปี ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี กับบริษัทต่างชาติ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน
 • วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องบัญชีและสอบบัญชี ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ 

คอร์สทั้งหมด

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill